Το byhara.gr, αφενός αντιμετωπίζει το απόρρητό σας με τη δέουσα σοβαρότητα, αφετέρου δεσμεύεται να το σέβεται σύμφωνα με τα ανώτατα πρότυπα και εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή σας ως πελάτης-μέλος ή ως επιχείρηση, και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ). Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα byhara.gr δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, θα πρέπει να αναγνώσετε το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να βεβαιώνετε με σαφήνεια αλλά και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το byhara.gr είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση αποστολής ή/και τιμολόγησης, πόλη/περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα, ενώ για εγγραφή εταιρείας (B2B): επωνυμία εταιρείας, αντικείμενο εργασιών, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της byhara για τους εξής σκοπούς: την ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της σύμβασης αγοραπωλησίας για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της byhara, στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται, όσον αφορά στα προαναφερθέντα προϊόντα, η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS), προωθητικές ενέργειες, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή και σαφή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα προϊόν ή μια δωροκάρτα, τα προσωπικά στοιχεία του τρίτου προσώπου που μας έχετε παραχωρήσει θα χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς: α) διαχείριση της παράδοσης ή/και επαλήθευση της σωστής παράδοσης του αντίστοιχου προϊόντος και β) απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή εξυπηρέτηση αιτημάτων που ενδεχομένως είτε εσείς είτε το τρίτο πρόσωπο διατυπώσετε σχετικά με τη συναλλαγή.

Η byhara.gr (ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΜΜ ΕΛΕΝΗ ΑΦΜ 062636505), με έδρα στην Περικλέους 7, Αθήνα, ΤΚ 10563, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση byhara2009@gmail.com, υπόψη “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”. Αν κρίνεται απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου, τα οποία και θα πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά.

Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, γίνεται μόνο μετά από σχετική ενημέρωση του επισκέπτη/μέλους. Η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τις ενέργειες επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, ώστε να εκπληρώνονται υποχρεώσεις που απορρέουν από Νόμους, Κανονισμούς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και στις περιπτώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, χωρίς ωστόσο να θίγεται και να ανακαλείται κατ’ ουδένα λόγο και τρόπο, η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Με την εγγραφή του στο byhara.gr ως πελάτης-μέλος ή ως επιχείρηση, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει την εγγραφή του και στη λίστα τακτικών ενημερώσεων μέσω e-mail με σκοπό την ενημέρωση του για προωθητικές ενέργειες της εταιρείας ή προϊόντα σε προσφορά. Όποτε επιθυμεί ο ίδιος μπορεί στη συνέχεια να αφαιρέσει το e-mail του από τη λίστα ενημερώσεων, μέσα από το λογαριασμό του.

Τα δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους το byhara.gr έχει υπογράψει συμβάσεις, που παρέχουν στην εταιρία επαγγελματικές, φορολογικές/διαχειριστικές ή τεχνικές υπηρεσίες (παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, ταχυμεταφορές, υπηρεσίες logistics κλπ). Οι αναφερόμενοι ως άνω αποδέκτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεσμευόμενοι για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου του byhara.gr και υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων του ΓΚΠΔ. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Ο χρήστης (εσείς) εξασφαλίζει δια του παρόντος ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.

Το byhara.gr τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή.

Ο επισκέπτης/μέλος του byhara.gr δικαιούται να υποβάλει αίτημα προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15-22 ΓΚΠΔ, όπως: για να ενημερωθεί σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, να επαληθεύσει το περιεχόμενο αυτών, την προέλευση, την ορθότητα, τοποθεσία, να λαμβάνει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, να ζητά τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, τη συμπλήρωση ελλείψεων, τον περιορισμό της επεξεργασίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, καθώς και την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την αντίθεση σε δραστηριότητες απευθείας εμπορικής προώθησης.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του επισκέπτη εντός μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντάς τον γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για το byhara.gr. Παρόλο που ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους, σας ενημερώνουμε ότι το byhara.gr δεν έχει πρόσβαση ούτε χρησιμοποιεί συστήματα παρακολούθησης των τεχνολογιών παρακολούθησης των χρηστών που μπορεί να ισχύουν σε άλλους ιστότοπους. Για τον λόγο αυτό, όταν επισκέπτεστε άλλον ιστότοπο μέσω συνδέσμου (link), θα πρέπει να επαληθεύετε την πολιτική απορρήτου των τρίτων μερών.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ενεργός και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν, εάν υπάρχει έννομο συμφέρον του byhara.gr ή νομική του υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να ενημερώσετε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή/ και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική Cookies

Στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε cookies, μικρά κείμενα αρχείου με πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, των οποίων κύριος στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστη της ιστοσελίδας μας.

Τα cookies είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος “τοπικής αποθήκευσης” του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies. Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την “Τοπική Αποθήκευση”.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ.

Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση αυτών που παρακάτω θα προσδιοριστούν ως “cookie τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα “cookies τρίτων” είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.

Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.

Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Το byhara.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο ή/και κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Messenger